STOP EN SK Mapa stránok
Miroslav Saniga
Úvod  ›  Životopis

Životopis

Miroslav Saniga

Osobné údaje:

 • Narodený 20. januára 1964 v Ružomberku, Slovenská republika
 • Trvalé bydlisko: Pilná č. 754, 034 74 Liptovské Revúce
 • Rodinný stav: slobodný
 • Vzdelanie:
  • Gymnázium v Ružomberku (1979-1983)
  • Lesnícka fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene (1983-1987) – Dipl.-Ing.
  • Externé ašpirantské štúdium (ekológia vtákov: „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných geobiocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre”) na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (1990-1994) – CSc. (PhD.)
  • Vedecký kvalifikačný stupeň IIb/2001
  • Vedecký kvalifikačný stupeň IIa/2003
  • Habilitácia, 2008, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene – doc.
 • Jazykové znalosti:
  • Plynulá komunikácia v angličtine, pasívne ovládanie nemčiny a ruštiny

Zamestnanie:

 • Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom v Gbeľanoch pri Žiline, odborný pracovník pre lesné ekosystémy (1987-1993)
 • Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen, samostatný vedecký pracovník (od 1993 podnes)

Vedecké zameranie:

 • ekológia a etológia vtákov
 • biodiverzita a ochrana terestrických ekosystémov
 • vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov
 • vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
 • špeciálne zameranie na ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria)

Teoretické a metodické štúdie:

 • „Možnosť reintrodukcie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Vsetínskych vrchoch v Českej republike” (1995)
 • „Možnosť reintrodukcie tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v Moravskoslezských Beskydech v Českej republike” (1996)
 • „Návrh genofondových plôch tetrovovitých (tetrov hlucháň, tetrov hoľniak a jariabok lesný) vo Veľkej Fatre” (1995)

Vedecko-výskumné projekty:

 • Štruktúra a funkcia živočíšnych spoločenstiev ekotónov lesných ekosystémov (VEGA 2/2001/22) (01. január 2002 – 31. december 2004) – vedúci riešiteľského kolektívu
 • Potravné vzťahy modelových živočíchov v lesných ekosystémoch (VEGA 2/2290/95) (01. január 1995 – 31. december 1997) – člen riešiteľského kolektívu
 • Zdravotný stav lesných drevín vo vzťahu k biotickým faktorom (VEGA 2/2030/95) ( 01. január 1995 – 31. december 1997) – člen riešiteľského kolektívu
 • Výskum v lesných rezerváciách (VEGA 2/5172/98) (01. január 1998 – 31. december 2000) – člen riešiteľského kolektívu
 • Potravné vzťahy modelových živočíchov v lesných ekosystémoch (VEGA 2/7025/20) (01. január 2000 – 31. december 2002) – člen riešiteľského kolektívu
 • Ekológia živočíchov pozdĺž vertikálneho gradientu lesov Západných Karpát (VEGA 2/3006/23) (01. január 2003 – 31. december 2005) – člen riešiteľského kolektívu
 • Ekológia modelových živočíchov v územiach a biotopoch európskeho významu s dôrazom na európsky významné druhy (VEGA 2/6007/27) (01. január 2006 – 31. december 2008) – člen riešiteľského kolektívu
 • Životné stratégie modelových lesných druhov živočíchov v kontrastne odlišných podmienkach prostredia (VEGA 1/0130/08) (01. január 2008 – 31. december 2010) – člen riešiteľského kolektívu
 • Potravné a habitatové vzťahy lesných živočíchov k drevinám. (VEGA 1/0110/09) (01. január 2009 – 31. december 2012) – člen riešiteľského kolektívu
 • Fragmentácia a vznik nových biotopov po narušení lesa: ekologická plasticita druhov a ich spoločenstiev (VEGA 2/0157/11) (01. január 2011 – 31. december 2014) – člen riešiteľského kolektívu
 • Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v Západných Karpatoch (VEGA 1/0303/12) (01. január 2012 – 31. december 2014) – člen riešiteľského kolektívu
 • Reakcie živočíchov na meniacu sa štruktúru lesa (VEGA 2/0035/13) (01. január 2013 – 31. december 2016) – člen riešiteľského kolektívu
 • Funkčne významné živočíchy v dynamike lesných ekosystémov v nových environmentálnych podmienkach (VEGA 2/0052/15) (01. január 2015 – 31. december 2018) – člen riešiteľského kolektívu

Vedecko–popularizačné projekty:

 • Škola mladých prírodovedcov (APVV - „LPP-0059-06”) (01. november 2006 – 31. október 2009) – vedúci riešiteľského kolektívu
 • Prírodoveda – naša priateľka (APVV - „LPP-0011-09”) (01. september 2009 – 31. august 2012) – vedúci riešiteľského kolektívu

Vedecké publikácie a citačný ohlas:

 • 75 pôvodných vedeckých prác [15 v časopisoch Current Contents (8 v zahraničí); 51 v časopisoch mimo Current Contents (24 v zahraničí); 4 v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch; 5 v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch]
 • 1 monografia v zahraničí – „An ecological and ethological study of Wallcreeper (Tichodroma muraria) in the Slovak Carpathians”
 • 10 kapitol vo vedeckých knižných publikáciách (2 v zahraničí)
 • 5 abstraktov z príspevkov zo zahraničných konferencií
 • 15 abstraktov z príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií usporiadaných v SR
 • 2 abstrakty z príspevkov z domácich konferencií
 • 1 abstrakt z odbornej práce z domáceho podujatia
 • 5 prednášok na zahraničných vedeckých podujatiach
 • 4 postery na zahraničných vedeckých podujatiach
 • 21 prednášok na domácich vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou
 • 8 posterov na domácich vedeckých podujatiach s medzinárodnou účasťou
 • citácie z WOS (46 zahraničné, 9 domáce)
 • citácie podľa SCOPUS (66 zahraničné)
 • citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (107)
 • citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (98)
Miroslav Saniga

Vedenie bakalárskych a diplomových prác:

 • vedúci bakalárskych prác (9)
 • vedúci diplomových prác (16)
 • konzultant diplomových prác (3)

Vedenie dizertačných prác:

 • školiteľ (2)
 • školiteľ – špecialista (1)

Vedecko-popularizačné aktivity:

 • populárno-vedecké knižky o živote prírody pre deti (19):
  „Poviedky tetušky Jedličky” (1996)
  „Rok v prírode s Paľkom” (1998)
  „Po lesných zátišiach s Paľkom” (2000)
  „Rozprávky prababičky prírody” (2003)
  „Rozprávky spod Čierneho kameňa” (2004)
  „Rozprávky z Konvalinkového údolia” (2004)
  „Rozprávky o sirôtočke sýkorôčke Dorôčke” (2007)
  „Rozprávky pramamčičky Prírodčičky” (2008)
  „Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky” (2009)
  „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2010)
  „Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 2. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky” (2011)
  „Murárik červenokrídly - Operené stvorenie s nadprirodzeným výzorom a nebeskými prejavmi správania” (2014)
  „O prírode veselo i vážne” (2014)
  „Úsmevné čítanie o prírodninách” (2014)
  „Strašidelné čítanie o prírodninách” (2015)
  „Príroda – z každého rožka troška” (2015)
  „Životopisy prírodnín v riekankách” (2015)
  „Príroda - čo o nej (ne)vieš?” (2015)
  „Všetko „naj...“ o našich vtákoch” (2015)
 • populárno-vedecké knižky o živote prírody pre dospelých (51):
  „Hlucháne – moja láska” (1997)
  „Rozjímanie s hlucháňmi” (1998)
  „Nezabudnuteľné zážitky s rysmi” (2007)
  „Rozjímanie s murárikmi” (2007)
  „Rozjímanie s medveďmi” (2007)
  „Ekologické úvahy” (2007)
  „Poézia prírody – Poetry of Nature” (2008)
  „Poézia lesa” (2008)
  „Príroda v premenách ročného kolobehu” (2008)
  „Rozjímanie s prírodou” (2008)
  „Reflexie o Bohu a prírode” (2008)
  „Zasnúbený s prírodou” (2009)
  „Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden” (2009)
  „Moja dvojjediná láska murárik a hlucháň” (2009)
  „Z mojej vtáčej záhrady” (2009)
  „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách” (2010)
  „Murárik červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
  „Tetrov hlucháň v poetickom rozjímaní a perokresbách” (2010)
  „Veselo-vážne príhody z prírody” (2010)
  „Symfónia prírody” (2011)
  „Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho – Bird boxes and feeders in the Fairy-tale Bird Garden and Fairy-tale Wallcreeperʼs House” (2011)
  „Impresie prírody – Impressions of the Nature” (2011)
  „Čriepky z prírody” (2011)
  „Príroda – moja srdcová záležitosť” (2011)
  „Čriepky zo zápisníka prírodovedca” (2011)
  „Kalendár prírody” (2011)
  „Murárik červenokrídly – „Nebeský anjelik“ s karmínovými krídlami / Wallcreeper – „The heavenly angel“ with carmine wings” (2012)
  „Čarokrásna príroda” (2012)
  „Rodný môj kraj - najmalebnejší pozemský raj...” (2013)
  „Symfónia svetla a tieňa” (2013)
  „Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode” (2013)
  „Tichodroma muraria” (2013)
  „Hlucháň hôrny operené stvorenie s najpodivuhodnejšími krivkami tela” (2013)
  „Najúsmevnejšie historky so zvieratami” (2013)
  „Galéria Veľkej Fatry” (2014)
  „Život krajší od výsnívaného... s prírodou na nebeskej hladine αR-P-R” (2014)
  „Liečivé dúšky sviatočnej obrázkovej poézie prírody” (2014)
  „Božia signatúra na úžasnom diele prírody” (2014)
  „Hlucháň hôrny - Lesný operenec s nadprirodzenou pózou počas tokania” (2014)
  „Podnikanie v súlade s prírodou - Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody…” (2015)
  „Príroda ohlasuje Božiu slávu – Myšlienky z Božej knihy prírody” (2015)
  „Čerenie duše” (2015)
  „Naša príroda v kocke” (2016)
  „Rok v prírode” (2016)
  „Príroda oslavuje Stvoriteľa - Obrázky z Božej knihy prírody” (2016)
  „Dvanásť poetických zastavení v prírode – Osviežujúci obrázkovo-slovný koktail pre dušu i srdce” (2016)
  „Vtáky podhorských, horských a vysokohorských oblastí” (2016)
  „Chotár pod Čiernym kameňom - čarokrásna Záhrada Eden” (2017)
  „Druhý dych” (2017)
  „Kresťan a ekológia” (2018)
  „Krížom-krážom prírodou.” (2019)
 • populárno-vedecké príspevky o živote v prírode v odborných časopisoch a dennej tlači (2322)
 • populárno-vedecké príspevky o živote v prírode v rozhlase (4800)
 • populárno-vedecké príspevky o živote v prírode v televízii (312)
 • populárno-vedecké prednášky o živote v prírode na základných a stredných školách (1790)
 • populárno-vedecké terénne exkurzie pre žiakov a študentov (813)
 • „Letná škola mladých prírodovedcov” (25 kurzov)
 • populárno-vedecké filmy o prírode Slovenska, spolupráca so Slovenskou televíziou (7):
  „V lesnom divadle” (1991) (o tetrovovi hlucháňovi a jeho spolupútnikoch)
  „Murárik červenokrídly – nebeský anjelik s karmínovými krídlami” (2001) (o murárikovi červenokrídlom)
  „Dve lásky inžiniera Sanigu” (2001) (o tetrovovi hlucháňovi a murárikovi červenokrídlom)
  „Chodníčkami Veľkej Fatry” (2001) (o prírodných zaujímavostiach Veľkej Fatry)
  „Krídla Mira Sanigu” (2008) (o životnej filozofii prírodovedca)
  „Fascinujúca choreografia "krasolietania" nebeského anjelika s karmínovými krídelkami” (2013) (o vzdušnom balete murárika červenokrídleho)
  „Symfónia života nadprirodzeného operenca z najlukratívnejšej nebeskej štvrte” (2013) (o živote murárika červenokrídleho)
 • putovná výstava v roku 1998: „Hlucháne - moja láska” (Súbor 92 perokresieb a text o ohrozenom tetrovovi hlucháňovi - Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Liptovské múzeum Ružomberok, Oravské múzeum Dolný Kubín, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
 • putovná výstava v roku 1999: „Murárik červenokrídly – operený skvost vápencových skál a azúrového neba” (Súbor 110 perokresieb a text o vzácnom murárikovi červenokrídlom - Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica, Považské múzeum Žilina)
 • putovná výstava v roku 2002-2003: „Poézia prírody” (Súbor 100 farebných fotografií zachytávajúci život prírody na Slovensku v premene ročného kolobehu - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum Andreja Kmeťa Martin, Považské múzeum Žilina)
 • putovná výstava v roku 2016: "Príroda ohlasuje Božiu slávu" (Súbor 60 farebných fotografií z prírody dokumentujúcich Božiu signatúru pri kreovaní prírodnín - Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku)
 • putovná výstava v roku 2016: "Čriepky z prírody" (Súbor 50 farebných fotografií z prírody - Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, Galéria v obci Hniezdne)

Pedagogická činnosť:

 • externá prednášková činnosť na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentálnej výchovy - od roku 2010 Katedra životného prostredia) (2001-2015) (predmety: Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a Systém chordátov), garant bakalárskeho a magisterského študijného programu: Učiteľstvo biológie v kombinácii, Katolícka univerzita v Ružomberku (2015-dosiaľ)

Ocenenia:

 • Diplom za 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOČ – Sekcia BIO I. (1987)
 • Čestné uznanie za účasť v celoštátnom kole ŠVOČ v školskom roku 1986/1987 (1987)
 • Čestný diplom za 1. miesto v celoštátnom kole súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v obore lesníctvo (1987)
 • Cena rektora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene za vynikajúce výsledky v štúdiu a študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Lesníckej fakulte (1987)
 • Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1998)
 • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 2. miesto v kategórii: „Vedecko-popularizačný príspevok roka” za sériu príspevkov „Kalendár prírody” v populárno-vedeckom časopise QUARK (2006)
 • Čestné uznanie obce Liptovské Revúce za dlhodobú úspešnú prezentáciu obce v oblasti publikačnej práce, literárnej tvorby a vedeckej činnosti (2007)
 • Cena „Kniha Liptova 2008” udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučné tituly „Ekologické úvahy” a „Poézia prírody / Poetry of nature” (2009)
 • Cena „Primátora mesta Ružomberok za významný podiel pri výchove mládeže v oblasti literatúry a ochrany prírody” (2009)
 • Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2010)
 • CENA BAYER - HLAVNÁ CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ - NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE 2010 v kategórii ENVIRO ČIN ROKA – 1. miesto, za projekt „ROZPRÁVKOVÁ VTÁČIA ZÁHRADKA” (2010)
 • Ďakovný list mesta Ružomberok za rozvoj slovenskej žurnalistiky a propagáciu mesta Ružomberok (2010)
 • Cena „Kniha Liptova 2011“ – 3. miesto, udelená Liptovskou knižnicou G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši za populárno-náučný titul „Kalendár prírody“ (2012)
 • Cena SAV za popularizáciu vedy za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov (2012)
 • Cena ANDREJA RADLINSKÉHO za prínos v mediálnej oblasti udelená Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky pri Konferencii biskupov Slovenska (2013)
 • Čestné uznanie Klubu fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov za kvalitne spracované publikačné texty v knihe „Rodný môj kraj – najmalebnejší pozemský raj“ v 7. ročníku súťaže „NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL O SLOVENSKU ZA ROK 2013“ (2014)
 • Bronzová medaila prof. RNDr. Oskára FERIANCA, DrSc. (2014)
 • 3. miesto v Kategórii KNIHY O KRAJI A REGIÓNE, knižný titul „Galéria Veľkej Fatry“ vo 8. ročníku súťaže „NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL O SLOVENSKU ZA ROK 2014“ (2015)
 • Pamätný list časopisu QUARK pri príležitosti 20. výročia jeho založenia ako poďakovanie za milú a dlhoročnú spoluprácu pri popularizácii vedy a techniky (2015)
 • 2. miesto v Kategórii KNIHY O SLOVENSKU, knižný titul: "Symfónia svetla a tieňa / A symphony of light and shadow" v 9. ročníku súťaže NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL O SLOVENSKU ZA ROK 2015 (2016)
 • Ďakovný list pri príležitosti 25. výročia vzniku Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (2016)
 • Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2017)